Browsing posts tagged: CGI
Perl Medic

Bring new power, performance, and scalability to your existing Perl code! Cure whatever ails your Perl code! Maintain, optimize, and scale any Perl software… whether you wrote it or not Perl software engineering best practices for enterprise environments Includes case studies and code in a fun-to-read format Today’s Perl developers spend 60-80% of their time […]

JavaScript Bibliography

JavaScript used to be notoriously difficult to work with. Everything had to be written from scratch, every browser worked differently, and common development niceties like debuggers didn’t exist. Now JavaScript has all of the tools that developers need. Libraries like jQuery, AngularJS, Backbone.js and Ember.js make it easier to support a wide variety of browsers. […]

Perl. Mistrzostwo w programowaniu

Profesjonalne programowanie na mistrzowskim poziomie Jak wykrywa? b??dy, których Perl nie raportuje? Jak pisa? programy jako modu?y? Jak ?ledzi? dzia?anie programu za pomoc? Log4perl? Perl jest j?zykiem o szerokim zastosowaniu, mo?na go skompilowa? na prawie wszystkich architekturach i systemach operacyjnych. Wszechstronno?? Perla pozwala na programowanie w ró?nych modelach: proceduralnym, funkcyjnym czy obiektowym. Jest doskona?ym narz?dziem […]

Ajax on Java

Twoje aplikacje jeszcze bardziej interaktywne! Jak integrowa? funkcje Ajaksa z aplikacjami JSP? Jak korzysta? z dost?pnych bibliotek znaczników i tworzy? w?asne? Jak ?šczy? techniki Ajax i Struts? Technologia Ajax oparta na kodzie Java gwarantuje uzyskanie prawdziwej interaktywno?ci witryny internetowej, wysoce komfortowej zarówno dla u?ytkownika, jak i jej administratora. Wielo?? zestawów narz?dziowych i technik umo?liwia maksymalne […]

Ajax. Implementacje

Podš?aj za swojš wyobra?niš i usprawniaj strony www za pomocš efektów Ajaksa! Jak u?ywa? kodu JavaScript do rozwišzywania problemu niestandardowych atrybutów? Jak ?šczy? funkcje obs?ugi zdarze?? Jak tworzy? zaawansowane efekty bazujšce na CSS? Ajax to co? wi?cej ni? zbiór technologii obejmujšcy j?zyki oparte na znacznikach, jest bowiem narz?dziem, które ewoluujšc na bie?šco dotrzymuje kroku rozwijajšcej […]

JavaScript. Aplikacje WWW

Poznaj potencja? j?zyka JavaScript! J?zyk JavaScript od zawsze jest obecny w przegl?darkach internetowych. W swojej historii miewa? okresy lepsze i gorsze – czasem bywa? wr?cz znienawidzony przez u?ytkowników. Te czasy jednak min??y! Obecnie jego mo?liwo?ci s? wr?cz osza?amiaj?ce. Ci??ko wyobrazi? sobie wspó?czesn? popularn? aplikacj? internetow?, która nie korzysta?aby z jego dobrodziejstw. W najnowszej ods?onie HTML5 […]

Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe

Otwarte ?ród?a danych a bezpiecze?stwo aplikacji Jak zabezpieczy? przep?yw danych klient-serwer? Jak strzec serwera aplikacji przed atakami? Jak przewidzie? i przeciwdzia?a? potencjalnym zagro?eniom w dynamicznych aplikacjach? Otwarto?? i bezpiecze?stwo, utopijne po?šczenie s?ów, a zarazem nieodwracalna przysz?o?? sieci internetowej. Wspó?dzielenie zasobów niesie ze sobš szereg zagro?e? na ró?nych warstwach sieciowych. Efektywniej jest przewidzie? potencjalne zagro?enia na […]

HTML5. Programowanie aplikacji

W sieci trwa w?a?nie rewolucja! Do w?adzy dochodzi j?zyk HTML5! Jego potencja? jest nieograniczony – ?cis?a integracja z przeglšdarkš internetowš, wydajna obs?uga grafiki czy wsparcie dla geolokalizacji to tylko niektóre z jego atutów. Korzystajšc z jego mo?liwo?ci, mo?esz stworzy? ?wietnš gr? lub przydatnš aplikacj? internetowš. Poznaj pe?ne mo?liwo?ci j?zyka HTML5 i dowiedz si?, jak budowa? […]

80 sposobów na Ajax

Techniki tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych Przygotowywanie wygodnych w obs?udze formularzy Integracja witryny z Google Maps Zarzšdzanie po?šczeniami sieciowymi Ajax to nazwa technologii powsta?ej w wyniku po?šczenia j?zyka JavaScript, XML oraz kaskadowych arkuszy stylów. Jej wdro?enie pozwala wyeliminowa? ze stron WWW jednš z ich najbardziej irytujšcych cech, czyli konieczno?? prze?adowywania zawarto?ci po ka?dej zmianie. Umiej?tne wykorzystanie […]